ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງສາລະວັນ ຂຽນຫຍໍ້ (ພປທສ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ’’ Division of  Post and Telecommunications ຂຽນຫຍໍ້  ’’ DPT” , ໄດ້ປະກາດການຈັດຕັ້ງໃນ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2012,  ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ວັດກາງ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ. ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບ ກົງຈັກຂັ້ນແຂວງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ກວດກາທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ເປັນເສນາທິ ການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານລັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ຂັນທ້ອງຖິ່ນ. ເຊິ່ງມີໂຄງປະກອບດ້ານກົງຈັກ ແລະ ບຸກຂະລາກອນດັ່ງນີ້:.

  I.ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ບຸກຂະລາກອນ ຂັ້ນພະແນກ.

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນ ພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງສາລະວັນ ມີບຸກຂະລາກອນທັງໝົດ ຈຳນວນ: 18 ຄົນ, ຍິ່ງ: 7 ຄົນ, ເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ຂະແໜງການຄື:

1.ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ.

2.ຂະແໜງແຜນການ-ການເງີນ.

3.ຂະແໜງໄປສະນີ.

4.ຂະແໜງ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

II. ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ບຸກຂະລາກອນ ຂັ້ນເມືອງ.

              ແຂວງສາລະວັນ ປະກອບມີ ຈໍານວນ 8 ຕົວເມືອງ,  ສຳລັບ ຫ້ອງການ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳເມືອງ, ມີຫ້ອງການປະຈຳເມືອງ  ທັງໝົດ 7 ຫ້ອງການເມືອງຄື: ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງຕຸ້ມລານ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ເມືອງວ່າປີ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແລະ ເມືອງລະຄອນເພັງ, ແລະ ສ່ວນອີກນື່ງເມືອງ ຄື: ເມືອງສະໝ້ວຍ ແມ່ນຄວາມພ້ອມ ທາງດ້ານມາດຖານເງື່ອນໄຂ ຍັງບໍ່ທັນຄົບ ຈິ່ງບໍ່ສາມາດສ້າງຕັ້ງຂື້ນໄດ້. ດ້ານບຸກຂະລາກອນຫ້ອງການ ປທສ ປະຈຳເມືອງ ມີບຸກຂະລາກອນ ທັງໝົດ ຈຳນວນ: 18 ສະຫາຍ.