ພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງສາລະວັນ. ເສັ້ນທາງເລກທີ:20, ບ້ານ ວັດກາງ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ ໂທ & ແຟັກ: 034 212 050, Email: dpt-sl@mpt.gov.l