ພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງສາລະວັນ ເສັ້ນທາງເລກທີ:20,
ບ້ານ ວັດກາງ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ
ໂທ & ແຟັກ: 034 212 050,
Email: dpt-sl@mpt.gov.la